GEOD

Wydarzenia

Posadowienie pośrednie wiertni poszukiwawczej - publikcja w czasopiśmie Geoinżynieria drogi mosty tunele, wydanie 05/2011

A+ A-

Decydującym kryterium w wyborze metody wzmocnienia była szybkość wykonania, czas mobilizacji i termin zakończenia prac. Podjęto decyzję o posadowieniu pośrednim stóp fundamentowych na mikropalach wykonywanych w technologii CHANCE Helical Pulldown Micropile

W wielu przypadkach o doborze konstrukcji fundamentu (pali, mikropali, kotew) decyduje nie tyko ich no??no????, ale równie?? szybko???? ich wykonania i krótki czas oczekiwania na osi??gni??cie pe??nej no??no??ci. Jest to szczególnie wa??ne w konstrukcjach tymczasowych, gdzie fundament jest elementem umo??liwiaj??cym dalsze prowadzenie prac. W celu zobrazowania tej tezy pos??u??ymy si?? przyk??adem przygotowania placu pod zabudow?? maszyny wiertniczej do wierce?? g????bokich. Przed wprowadzeniem w??a??ciwego urz??dzenia wiertniczego wykonywane s?? badania geotechniczne dla okre??lenia no??no??ci gruntu i doboru sposobu posadowienia podbudowy urz??dzenia wiertniczego. Si??y, jakie mog?? wyst??pi?? w trakcie wiercenia g????bokich otworów, mog?? dochodzi?? do 500–700 t. Z tego wzgl??du konieczne jest wykonanie p??yty ??elbetowej gwarantuj??cej stabilne ustawienie urz??dzenia wiertniczego. W wielu wypadkach jest to niewystarczaj??ce i zachodzi konieczno????.

 

Zach??camy do przeczytania ca??ego artyku??u - do pobrania

Do pobrania:

  • Artykuł w czasopiśmie Geoinżynieria drogi mosty tunele 05/2011 - Posadowanie pośrednie wiertni poszukiwawczej
    Pobierz Plik pdf (323.99 KB)
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej