GEOD

Wydarzenia

Podsumowanie warsztatów projektowych technologii pali i kotew wkręcanych CHANCE

A+ A-

W dniach 12-13 kwietnia 2012 r. w Krakowie odbyła się pierwsze edycja „Warsztatów Projektowych Technologii Pali i Kotew Wkręcanych CHANCE”.Warsztaty projektowe technologii pali i kotew wkręcanych CHANCE

 

W dniach 12-13 kwietnia 2012 r. w Krakowie odby??a si?? pierwsze edycja „Warsztatów Projektowych Technologii Pali i Kotew Wkr??canych CHANCE”. Warsztaty by??y skierowane do projektantów, drogowych, kolejowych, geotechników i mia??y na celu zapoznanie projektantów z procesem projektowym technologii beziniekcyjnych systemów pali i kotew. W warsztatach wzi????o udzia?? 20 osób z ró??nych firm z ca??ej Polski.  Podczas warsztatów omawiano, histori?? systemu, zastosowania na ??wiecie oraz w Polsce a tak??e szczegó??owo przedstawiono wytyczne do projektowania systemu, wraz z omówieniem oprogramowania HeliCAP® które s??u??y do wykonywania oblicze?? dla systemu CHANCE. Ka??dy z u??ytkowników otrzyma?? swoj?? kopi?? oprogramowania a tak??e uczestniczy?? w ??wiczeniach praktycznych programu HeliCAP®. W ci??gu warsztatów prezentowane by??y tak??e wyniki testów obci????eniowych oraz aspekty ekonomiczne stosowania technologii pali wkr??canych.

Drugiego dnia warsztatów, przeprowadzany by?? pokaz wkr??cania pala ??rubowego, podczas którego uczestnicy zapoznali si?? z procesem wkr??cania i dokumentacji instalacji pali CHANCE. Prowadz??cymi warsztaty byli: mgr in??. Marcin ??ak oraz mgr in??. Micha?? Wójcik z firmy GEOD, go??cinnie swój referat dotycz??cy wa??no??ci bada?? geologicznych wyg??osi?? dr in??. Jerzy Sobkowiak z firmy GeoMenos.

Kolejna edycja warsztatów planowana jest na okres jesieni tego roku na które ju?? dzi?? zapraszamy. Informacje na temat szkolenia pojawi?? si?? na stronach www.geod.pl oraz w czasopismach bran??owych.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej